ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน SME TurnPro

 • 1. คำนิยาม
 • 2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
 • 3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
 • 4. การใช้และการเก็บรักษารหัสประจำตัว
 • 5. การให้บริการฯ
 • 6. โฆษณา
 • 7. เนื้อหาฯ
 • 8. บริการของคู่ค้า
 • 9. การบันทึกและการเปิดเผยข้อมูล
 • 10. การยกเว้นความรับผิดของบริษัทฯ
 • 11. การแจ้งเตือนและการติดต่อ
 • 12. กฎหมายที่ใช้บังคับ